Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Køge Svømmeklub
Torsdag den 20. april 2023 kl. 18.00 – 20.00


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Køge Svømmeklub, torsdag den 20. april 2023 kl.
18.00 – 20.00 i Filmsalen, Herfølge Skole, Scheelsvej 2A, 4681 Herfølge.

Aftenen indledes med socialt arrangement. Herefter finder den egentlige generalforsamling sted.
Dagsordenen på generalforsamlingen er ifølge klubbens vedtægter således:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Forelæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
5. Forelæggelse af budget for det indeværende år.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen.
9. Valg af registreret/statsautoriseret revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Fændediget 13, 4600
Køge.
10. Valg til diverse udvalg (Jf. klubbens vedtægter § 10).

 

Bestyrelsen foreslår at nuværende udvalgsstruktur og medlemmer gennemgås, men fastholdes. Ønsker man
at indtræde i et af udvalgene bedes dette meddelt inden generalforsamlingen. Ønsker man andre udvalg
oprettet bedes dette meddelt inden generalforsamlingen.
11. Eventuelt.

Bemærk at forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 6. april 2023.
Forslag skal fremsendes til heidi@ksk.dk.

Vores sponsorer